เมนูหลัก

เมนูรับสมัคร
 


รับสมัครบทคัดย่อ เริ่ม 6 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560


การประชุมวิชาการ
การนำเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก SC.08)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ วันที่ 6 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560


งานประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 (4th MSSGS)
งานบริการวิชาการและวิจัย