เมนูหลักเมนูรับสมัครเปิดรับสมัครผลงานวิจัย 25 ก.พ. – 5 เม.ย. 2562


การประชุมวิชาการ
การนำเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 4)
ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 21)

“วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก SC.08)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กำหนดส่งโปสเตอร์เพื่อจัดพิมพ์สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการแบบโปสเตอร์ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 เท่านั้น


ส่งไฟล์ที่อีเมล์ psupha@kku.ac.th หรือส่งคุณสุภาพร พิมพ์วาปี
งานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคาร SC.06


งานประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยและบริการวิชาการ