เมนูหลักเมนูรับสมัคร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่

     
1.คุณสุภาพร พิมพ์วาปี psupha@kku.ac.th 081-5945310
2.คุณศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์ sakssu@kku.ac.th 089-5766004
3.คุณกิตติยา บับภาศรี kittiyaba@kku.ac.th 084-0311233
4.คุณกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์ phikra@kku.ac.th 087-0680025
5.คุณวัฒนา สวดประโคน watsua@kku.ac.th 086-6721550
6.คุณจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี jirpim@kku.ac.th 082-3235875

งานประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยและบริการวิชาการ