เมนูหลัก

เมนูรับสมัคร

รับสมัครบทคัดย่อ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2559


การประชุมวิชาการ
การนำเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 4)
ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 18)

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก SC.08)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบริการวิชาการและวิจัย