เมนูหลักเมนูรับสมัครรับสมัครบทคัดย่อ เริ่ม 3 มีนาคม - 21 เมษายน 2560


การประชุมวิชาการ
การนำเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 4)
ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 19)

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก SC.08)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบริการวิชาการและวิจัย